PUBLICATIONS

Publications - 2.Observations

 • 40. Studies of Isolated and Non-isolated Photospheric Bright Points in an Active Region Observed by the New Vacuum Solar Telescope

  Liu Yanxiao, Xiang Yongyuan, Erdélyi, Robertus, Liu Zhong, Li, Dong,  Ning, Zongjun, Bi, Yi, Wu, Ning , and Lin, Jun , 2018, ApJ, 856, 17, [ads].

 • 39. HIGH-FREQUENCY OSCILLATIONS IN THE ATMOSPHERE ABOVE A SUNSPOT UMBRA 

  Wang, Feng, Deng, Hui, Li,  Bo,  Feng Song*, Bai, Xianyong, Deng Linhua, Yang,Yunfei, Xue, Zhike,  and Wang, Rui, 2018, ApJL, 856,16 [ads].

 • 38.Successive X-class flares and coronal mass ejections driven by shearing motion and sunspot rotation in active region NOAA 12673

  Yan, X. L.; Wang, J. C.; Pan, G. M.; Kong, D. F.; Xue, Z. K.; Yang, L. H.; Li, Q. L.; Feng, X. S., 2018, ApJ, accepted[ads].

 • 37. A Magnetic Reconnection Event in the Solar Atmosphere Driven by Relaxation of a Twisted Arch Filament System

  Huang, Zhenghua; Mou, Chaozhou; Fu, Hui; Deng, Linhua; Li, Bo; Xia, Lidong,2018,ApJL,853,26[ads].

 • 36.The surge-like eruption of a miniature filament associated with circular flare ribbon

  Li, Haidong; Yang, Jiayan; Jiang, Yunchun; Bi, Yi; Qu, Zhining; Chen, Hechao, 2018, ApSS,363,26,[ads]

 • 35. Homologous Circular-ribbon FlaresDriven by Twisted Flux Emergence,

  Xu, Z.;Yang, K.; Guo, Y.; Zhao, J.; Zhao, Z. J.;Kashapova, L.,2017,ApJ,851,30,[ads]

 • 34.On a Solar Blowout Jet: Driving Mechanism and the Formation of Cool and Hot Components

  Shen, Yuandeng; Liu, Ying D.; Su, Jiangtao; Qu, Zhining; Tian, Zhanjun,2017,ApJ,851,67,[ads]

 • 33.A Study of External Magnetic Reconnection that Triggers a Solar Eruption,

  Zhou, G. P.; Zhang, J.; Wang, J. X.; Wheatland, M. S.,2017,ApJ,851,1,[ads]

 • 32.Precise Reduction of Solar Spectra Observed by the One-Meter New Vacuum Solar Telescope

  Cai, Yunfang; Xu, Zhi; Li, Zhenggang; Xiang, Yongyuan; Chen, Yuchao; Fu, Yu; Ji, Kaifan,2017,Solar Physics,292,150,[ads]

 • 31. Successive Two-sided Loop Jets Caused by Magnetic Reconnection between Two Adjacent Filamentary Threads

  Tian, Zhanjun; Liu, Yu; Shen, Yuandeng; Elmhamdi, Abouazza; Su, Jiangtao; Liu, Ying D.; Kordi, Ayman. S.,2017, ApJ, Volume 845, Issue 2, 94-101[ADS].

<< < 1 2 3 4 > >>