PUBLICATIONS

Publications - 2.Observations

 • 32.Precise Reduction of Solar Spectra Observed by the One-Meter New Vacuum Solar Telescope

  Cai, Yunfang; Xu, Zhi; Li, Zhenggang; Xiang, Yongyuan; Chen, Yuchao; Fu, Yu; Ji, Kaifan,2017,Solar Physics,292,150,[ads]


 • 31. Successive Two-sided Loop Jets Caused by Magnetic Reconnection between Two Adjacent Filamentary Threads

  Tian, Zhanjun; Liu, Yu; Shen, Yuandeng; Elmhamdi, Abouazza; Su, Jiangtao; Liu, Ying D.; Kordi, Ayman. S.,2017, ApJ, Volume 845, Issue 2, 94-101[ADS].

 • 30. High-resolution Observations of Sympathetic Filament Eruptions by NVST

     S.W. Li, Y.N. Su, T.H. Zhou,A. van Ballegooijen,X. S.D. Sun, H.S. Ji, 2017, ApJ, 844, 70.
 • 29. Oscillation of Newly Formed Loops after Magnetic Reconnection in the Solar Chromosphere

       Yang, Shuhong; Xiang, Yongyuan,2016,The Astrophysical Journal Letters, Volume 819, Issue 2, L24

 • 28.Observing Formation of a Flux Rope By Tether-cutting reconnection in the Sun
        Xue, Z. K.; Yan X. L.; Yang L. H.; Wang J. C.; Zhao L., 2017, ApJL, Volume 840, Issue 2, L23.
 • 27.Interaction of Two Active Region Filaments Observed by NVST and SDO
       Yang, L. H.; Yan, X. L.; Li, T.; Xue, Z. K.; Xiang, Y. Y., 2017, ApJ, Vol. 838, p.131
 • 26.The relationship between the 5-min oscillation and 3-min oscillations at the umbral/penumbral sunspot boundary
        Zhou, X. P.; Liang, H. F., 2017, Ap&SS, Vol. 362, p.46
 • 25.Statistical research of the umbral and penumbral oscillations
        Xinping Zhou, Hongfei Liang, Qiuhuan Li, Wenjia Zhang, Wenhui OuYang, 2017, NewA, Vol. 51, p. 86-95
 • 24.Minifilament Eruption as the Source of a Blowout Jet, C-class Flare, and Type-III Radio Burst
        Hong, Junchao; Jiang, Yunchun; Yang, Jiayan; Li, Haidong; Xu, Zhe, 2017, ApJ, Vol. 835, p.35
 • 23.Interchange Reconnection Associated with a Confined Filament Eruption: Implications for the Source of Transient Cold-dense Plasma in Solar Winds
       Zheng, R. S; Chen, Y.; Wang, B.; Li, G.; Xiang, Y. Y., 2017, ApJ, Vol. 840, p.3
<< < 1 2 3 4 > >>