PUBLICATIONS

Publications - 2.Observations

 • 42. Piecewise mass flows within a solar prominence observed by the New Vacuum Solar Telescope
     Li, Hongbo; Liu, Yu; Tam, Kuan Vai; Zhao, Mingyu; Zhang, Xuefei, 2018, ApSS, Vol. 363, No.6,118. [ads].
 • 41. Observation of the Kelvin–Helmholtz Instability in a Solar Prominence
     Yang, Heesu; Xu, Zhi; Lim, Eun-Kyung; Kim, Sujin; Cho, Kyung-Suk; Kim, Yeon-Han; Chae, Jongchul; Cho, Kyuhyoun; Ji, Kaifan, 2018, ApJ, Vol. 857, No.2. [ads].
 • 40.Studies of Isolated and Non-isolated Photospheric Bright Points in an Active Region Observed by the New Vacuum Solar Telescope
    Liu,Yanxiao; Xiang,Yongyuan; Erdelyi,Robertus; Liu,Zhong; Li,Dong; Ning,Zongjun; Bi,Yi; Wu,Ning; Lin,Jun,2018, ApJ, 856, 17, [ads]. .
 • 39. HIGH-FREQUENCY OSCILLATIONS IN THE ATMOSPHERE ABOVE A SUNSPOT UMBRA 

  Wang, Feng, Deng, Hui, Li,  Bo,  Feng Song*, Bai, Xianyong, Deng Linhua, Yang,Yunfei, Xue, Zhike,  and Wang, Rui, 2018, ApJL, 856,16 [ads].

 • 38.Successive X-class flares and coronal mass ejections driven by shearing motion and sunspot rotation in active region NOAA 12673

  Yan, X. L.; Wang, J. C.; Pan, G. M.; Kong, D. F.; Xue, Z. K.; Yang, L. H.; Li, Q. L.; Feng, X. S., 2018, ApJ, accepted[ads].

 • 37. A Magnetic Reconnection Event in the Solar Atmosphere Driven by Relaxation of a Twisted Arch Filament System

  Huang, Zhenghua; Mou, Chaozhou; Fu, Hui; Deng, Linhua; Li, Bo; Xia, Lidong,2018,ApJL,853,26[ads].

 • 36.The surge-like eruption of a miniature filament associated with circular flare ribbon

  Li, Haidong; Yang, Jiayan; Jiang, Yunchun; Bi, Yi; Qu, Zhining; Chen, Hechao, 2018, ApSS,363,26,[ads]

 • 35. Homologous Circular-ribbon FlaresDriven by Twisted Flux Emergence,

  Xu, Z.;Yang, K.; Guo, Y.; Zhao, J.; Zhao, Z. J.;Kashapova, L.,2017,ApJ,851,30,[ads]

 • 34.On a Solar Blowout Jet: Driving Mechanism and the Formation of Cool and Hot Components

  Shen, Yuandeng; Liu, Ying D.; Su, Jiangtao; Qu, Zhining; Tian, Zhanjun,2017,ApJ,851,67,[ads]

 • 33.A Study of External Magnetic Reconnection that Triggers a Solar Eruption,

  Zhou, G. P.; Zhang, J.; Wang, J. X.; Wheatland, M. S.,2017,ApJ,851,1,[ads]

<< < 1 2 3 4 5 > >>