PUBLICATIONS

Publications - 2.Observations

 • 102. Solar Prominence Bubble  and  Plumes Caused By an Eruptive Magnetic Flux Rope

  Chen, Changxue; Su, Yang; Xue, Jianchao; Gan, Weiqun; Huang, Yu, 2021, ApJL, 923(1), L10 [ADS]

 • 101. Investigations of Sizes  and  Dynamical Motions of Solar Photospheric Granules by a Novel Granular Segmenting Algorithm

  Yanxiao, Liu; Chaowei, Jiang; Ding, Yuan; Pingbing, Zuo; Yi, Wang; Wenda, Cao, 2021, ApJ, 923(2), 133 [ADS]

 • 100. Multi-Wavelength Observations of Quasi-Periodic Pulsations in a Solar Flare

  Hong, Zhenxiang; Li, Dong; Zhang, Minghui; Tan, Chengming; Ma, Suli; Ji, Haisheng, 2021, Solar Physics, 296(11), 171 [ADS]

 • 99. Formation of a Solar Filament by Magnetic Reconnection, Associated Chromospheric Evaporation,  and  Subsequent Coronal Condensation

  Yang, Bo; Yang, Jiayan; Bi, Yi; Hong, Junchao; Xu, Zhe, 2021, ApJL, 921(2), L33 [ADS]

 • 98. High-resolution observations of prominence plume formation with the new vacuum solar telescope

  Xue, Jian-Chao; Vial, Jean-Claude; Su, Yang; Li, Hui; Xu, Zhi; Su, Ying-Na; Zhou, Tuan-Hui; Li, Zhen-Tong, 2021, RAA, 21(9), 222 [ADS]

 • 97. Dynamical Evolution of an Active-region Filament Driven by Magnetic Reconnection

  Guo, Yilin; Hou, Yijun; Li, Ting; Zhang, Jun, 2021, ApJ, 920(2), 77 [ADS]

 • 96. Decay of Solar Pores Driven by Small-scale Magnetic Reconnection Episodes

  Xue, Zhike; Yan, Xiaoli; Yang, Liheng; Chen, Jie; Wang, Jincheng; Li, Qiaoling; Zhao, Li, 2021, ApJL, 919(2), L29 [ADS]

 • 95. The Formation Process of the First Halo Coronal Mass Ejection in Solar Cycle 25:  Magnetic Cancellation, Bidirectional Jet,  and  Hot Channel

  Yan, Xiaoli; Wang, Jincheng; Guo, Qiaoling; Xue, Zhike; Yang, Liheng; Tan, Baolin, 2021, ApJ, 919(1), 34 [ADS]


 • 94. Naked emergence of an anti-Hale active region. I. Overall evolution  and  magnetic properties

  Wang, Jincheng; Yan, Xiaoli; Kong, Defang; Xue, Zhike; Yang, Liheng; Li, Qiaoling; Zhang, Yan; Li, Hao, 2021, A&A, Volume 652, A55 [ADS]

 • 93. Formation of Solar Quiescent Coronal Loops through Magnetic Reconnection in an Emerging Active Region

  Hou, Zhenyong; Tian, Hui; Chen, Hechao; Zhu, Xiaoshuai; Huang, Zhenghua; Bai, Xianyong; He, Jiansen; Song, Yongliang; Xia, Lidong, 2021, ApJ, Volume 915, Issue 1, 39 [ADS]

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>